Certifikáty

Certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009

Spoločnosť MATERASSO Slovakia, s. r. o. už viac ako 10 rokov dodržiava pravidlá systému manažérstva kvality v oblasti vývoja, výroby a predaja matracov, detských matracov, paplónov, posteľných prikrývok, vankúšov ako aj výroby a predaja postelí a posteľných roštov. A to všetko v zmysle požiadaviek zákazníkov, vývoja trhu a nových trendov materiálov a zdravého spánku, ISO 9001, právnych a iných požiadaviek.

Politika kvality:

– trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality v organizácii
– kvalitné vyhotovenie a poskytovanie produktov (matracov, doplnkov a služieb v oblasti predaja, servisu a poradenstva zdravého spánku), zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám zákazníkov, vrcholového manažmentu ako aj technickým a právnym predpisom v požadovanom čase a nákladoch. Snažíme sa o sústavné vyhľadávanie, vytvorenie a udržiavanie vzájomne výhodných dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktorí kladú dôraz na kvalitu
– na základe dokonalého poznania terajších a kvalifikovaného odhadu budúcich potrieb našich priamych i nepriamych zákazníkov vyberáme z nášho portfólia vhodné výrobky a kombinujeme ich so službami tak, aby sme zákazníkom poskytli komplexné inovatívne riešenia s pridanou hodnotou v kvalite, za ktorú je zákazník pripravený zaplatiť zodpovedajúcu cenu
– jasne deklarujeme ciele spoločnosti v záujme ich napĺňania, kde manažment systematicky podporuje existenciu zdravého, bezpečného a efektívneho prostredia, opierajúceho sa o osobnú angažovanosť každého jedného pracovníka. Pravidelne vytvárame potrebné zdroje v oblasti ľudského potenciálu (kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov), infraštruktúry (budovy, pracovný priestor a súvisiace vybavenie, pracovné zariadenie a podporné služby) a pracovné prostredie.
– zvyšovanie stabilizácie manažérstva interných a externých procesov. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadime tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci
– eliminácia a monitoring nezhôd (nekvalita, chyby, nedostatky, duplicita, nepodarky, reklamácie, sťažnosti zákazníkov a pod.) v oblasti systémových a technických procesoch realizácie a poskytovania produktu
– identifikovanie, sledovanie a plnenie zhody s právnymi a inými požiadavkami organizácie
– sústavné napredovanie organizácie pri uspokojovaní potrieb zákazníka a upevnenia si postavenia na danom trhu podnikania ako aj v implementácii nových trendov v oblasti technológie, manažérstva kvality vo vývoji, výrobe a predaji textilných výrobkov

Veríme, že najvyšším úspechom sú spokojní zákazníci, a preto chceme zvyšovať kvalitu našich produktov a potrieb súčasných a budúcich zákazníkov. Spokojný zákazník je zárukou prosperujúcej organizácie.

Certifikát č. 08 0403 T/ITC/a

Certifikát, vydaný Certifikačným orgánom pre výrobky Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) so sídlom v Zlíne (ČR), potvrdzuje, že matrace

  1. Prezident kokos
  2. Sultán hydrolatex plus
  3. Sultán latex
  4. Premier termopur
  5. Soyacell
  1. Prezident royal
  2. Viscogreen
  3. Natur biogreen
  4. Admirál bio hydrolatex
  5. Admirál bio-ex latex

spĺňajú základné požiadavky Smernice Rady č. 93/42/EHS zo dňa 14. júna o zdravotníckych pomôckach a príslušných európskych harmonizovaných noriem.

Slovak Gold 2002

V červenci 2002 byl společnosti Materasso, s. r. o. jako prvnímu výrobci matrací na Slovensku, udělený certifikát SLOVAK GOLD N° 21/2002 za dva výrobky, a to novinku matrac Premiér bio luxus a matrac Adamirál bio-ex latex excellent.

Testy a zkoušky na vyráběné matrace

Materiály používané na výrobu matrací jsou dodávané od vybraných výrobců z Čech, Rakouska, Německa, Itálie a Slovenska.

Jednotlivé materiály používané na výrobu matrací byly testované z hlediska:
– hygienicko-toxikologického v Ústavu preventivní a klinické medicíny v Bratislavě
– chemického obsahu formaldehydu, lehkých kovů a pH vodního výluhu ve zkušební laboratoři VÚTCH - CHEMITEX v Žilině

Pružinová matrace jako celek byla testována z hlediska:
– mechanických vlastností (počáteční měkkost, celková deformace a trvanlivost po dynamickém namáhání)
– úniku formaldehydu ve Státní zkušebně LIGNOTESTING v Bratislavě v procesu schvalování a certifikování kvality výrobku
– ortopedických vlastností na I. Ortopedické klinice LFUK-FN v Bratislavě

Testování matrací z hlediska antialergického, ortopedického, délky a kvality spánku, a celkové spokojnosti pacientů v Odborném léčebném ústavu Nitra Zobor a Odborném léčebném ústavu respiračních chorob Nový Smokovec. Expertní klinický posudek od uvedených ústavů celkově hodnotí pozitivní vliv testovaných matrací na sledovaná hlediska. Na základě jednotlivých zkoušek a jejich posouzení bylo vydáno rozhodnutí z Ministerstva zdravotnictví – Hlavní hygienik Slovenské republiky o doporučení výrobku a souhlasu používání názvu na výrobku "Zdravotní pružinová matrace".

Facebook

Youtube